Terug

Dames 03

Ondersteuning

Aankomende speelronde

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Zwart-Wit D7 22 55 18 1 3
2 Prinsenbeek D2-O 22 52 18 1 3
3 Gilze-Rijen D3 22 48 15 3 4
4 Push D10 22 41 12 5 5
5 Rapide D2-O 22 40 11 7 4
6 Shot D4 22 38 12 2 8
7 Walcheren D2-O 22 23 6 5 11
8 Tilburg D9 22 19 5 4 13
9 Tilburg D8 22 18 5 3 14
10 Push D9 22 17 4 5 13
11 Shot D5 22 12 2 6 14
12 Zundert D1 22 7 1 4 17

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZONDAG 11 SEPTEMBER 2022
Gilze-Rijen D3 Zwart-Wit D7 (3-4)scheduled
Prinsenbeek D2-O Shot D4 (2-1)final
Rapide D2-O Walcheren D2-O (2-4)scheduled
Tilburg D9 Tilburg D8 (0-2)scheduled
Push D10 Zundert D1 (2-0)final
Shot D5 Push D9 (3-0)final
ZONDAG 18 SEPTEMBER 2022
Push D9 Gilze-Rijen D3 (0-5)scheduled
Zundert D1 Rapide D2-O (2-2)final
Walcheren D2-O Shot D5 (3-3)scheduled
Shot D4 Tilburg D9 (1-2)scheduled
Tilburg D8 Push D10 (1-3)final
WOENSDAG 21 SEPTEMBER 2022
Prinsenbeek D2-O Zwart-Wit D7 (1-2)scheduled
ZONDAG 25 SEPTEMBER 2022
Shot D5 Zundert D1 (0-0)scheduled
Push D10 Tilburg D9 (4-0)final
Rapide D2-O Tilburg D8 (6-0)scheduled
Prinsenbeek D2-O Push D9 (9-0)final
Zwart-Wit D7 Shot D4 (2-1)scheduled
ZONDAG 2 OKTOBER 2022
Push D9 Zwart-Wit D7 (1-5)scheduled
Tilburg D9 Rapide D2-O (3-8)final
Zundert D1 Gilze-Rijen D3 (0-12)final
Tilburg D8 Shot D5 (5-3)scheduled
Shot D4 Push D10 (0-2)final
ZONDAG 9 OKTOBER 2022
Rapide D2-O Push D10 (1-1)final
Prinsenbeek D2-O Zundert D1 (3-1)final
Gilze-Rijen D3 Tilburg D8 (3-0)scheduled
Push D9 Shot D4 (1-2)final
Zwart-Wit D7 Walcheren D2-O (1-0)final
Shot D5 Tilburg D9 (3-0)scheduled
ZONDAG 16 OKTOBER 2022
Zundert D1 Zwart-Wit D7 (0-4)final
Walcheren D2-O Push D9 (3-0)final
Tilburg D9 Gilze-Rijen D3 (1-3)final
Tilburg D8 Prinsenbeek D2-O (0-3)final
Shot D4 Rapide D2-O (1-2)scheduled
Push D10 Shot D5 (4-0)scheduled
DONDERDAG 20 OKTOBER 2022
Gilze-Rijen D3 Walcheren D2-O (4-0)scheduled
ZONDAG 23 OKTOBER 2022
Walcheren D2-O Prinsenbeek D2-O (1-3)final
ZONDAG 30 OKTOBER 2022
Gilze-Rijen D3 Push D10 (3-0)final
Zwart-Wit D7 Tilburg D8 (3-0)final
Walcheren D2-O Shot D4 (0-4)final
Shot D5 Rapide D2-O (0-3)final
Push D9 Zundert D1 (1-0)final
Prinsenbeek D2-O Tilburg D9 (3-2)final
ZONDAG 6 NOVEMBER 2022
Push D10 Prinsenbeek D2-O (0-1)final
Tilburg D9 Zwart-Wit D7 (1-6)scheduled
Rapide D2-O Gilze-Rijen D3 (2-2)scheduled
Shot D4 Shot D5 (4-0)final
Zundert D1 Walcheren D2-O (2-1)final
Tilburg D8 Push D9 (0-3)scheduled
ZONDAG 13 NOVEMBER 2022
Gilze-Rijen D3 Shot D5 (4-0)scheduled
Prinsenbeek D2-O Rapide D2-O (3-3)scheduled
Walcheren D2-O Tilburg D8 (4-0)scheduled
Zwart-Wit D7 Push D10 (6-2)scheduled
Zundert D1 Shot D4 (0-3)final
Push D9 Tilburg D9 (2-0)scheduled
ZONDAG 20 NOVEMBER 2022
Push D10 Push D9 (1-0)final
Rapide D2-O Zwart-Wit D7 (3-0)final
Tilburg D8 Zundert D1 (2-2)final
Gilze-Rijen D3 Shot D4 (0-1)scheduled
Tilburg D9 Walcheren D2-O (1-1)final
ZONDAG 27 NOVEMBER 2022
Zundert D1 Tilburg D9 (0-2)final
Walcheren D2-O Push D10 (1-2)scheduled
Push D9 Rapide D2-O (2-2)final
Shot D4 Tilburg D8 (6-2)scheduled
Zwart-Wit D7 Shot D5 (5-0)scheduled
Prinsenbeek D2-O Gilze-Rijen D3 (1-2)scheduled
ZONDAG 5 MAART 2023
Shot D4 Prinsenbeek D2-O (1-6)final
Zundert D1 Push D10 (0-2)final
Push D9 Shot D5 (1-1)final
Zwart-Wit D7 Gilze-Rijen D3 (4-1)final
Walcheren D2-O Rapide D2-O (3-2)final
Tilburg D8 Tilburg D9 (2-3)final
ZONDAG 12 MAART 2023
Gilze-Rijen D3 Push D9 (4-1)final
Push D10 Tilburg D8 (2-2)final
Rapide D2-O Zundert D1 (3-1)final
Shot D5 Walcheren D2-O (1-1)final
Tilburg D9 Shot D4 (2-2)final
Zwart-Wit D7 Prinsenbeek D2-O (1-5)final
ZONDAG 19 MAART 2023
Shot D4 Zwart-Wit D7 (3-1)final
Zundert D1 Shot D5 (0-0)final
Push D9 Prinsenbeek D2-O (0-6)final
Tilburg D8 Rapide D2-O (0-4)final
Tilburg D9 Push D10 (0-3)final
Walcheren D2-O Gilze-Rijen D3 (2-2)scheduled
ZONDAG 26 MAART 2023
Push D10 Shot D4 (2-2)final
Rapide D2-O Tilburg D9 (1-4)final
Prinsenbeek D2-O Walcheren D2-O (5-1)final
Zwart-Wit D7 Push D9 (4-0)final
Gilze-Rijen D3 Zundert D1 (5-0)scheduled
Shot D5 Tilburg D8 (0-3)final
ZONDAG 2 APRIL 2023
Zundert D1 Prinsenbeek D2-O (1-7)final
Tilburg D8 Gilze-Rijen D3 (1-2)final
Shot D4 Push D9 (3-0)scheduled
Walcheren D2-O Zwart-Wit D7 (0-4)final
Tilburg D9 Shot D5 (1-1)final
Push D10 Rapide D2-O (2-2)final
MAANDAG 10 APRIL 2023
Shot D5 Prinsenbeek D2-O (0-3)final
ZONDAG 16 APRIL 2023
Shot D5 Push D10 (0-3)scheduled
Rapide D2-O Shot D4 (2-1)scheduled
Gilze-Rijen D3 Tilburg D9 (3-0)final
Prinsenbeek D2-O Tilburg D8 (3-1)final
Push D9 Walcheren D2-O (0-0)scheduled
Zwart-Wit D7 Zundert D1 (3-1)final
ZONDAG 23 APRIL 2023
Rapide D2-O Shot D5 (3-1)final
Tilburg D9 Prinsenbeek D2-O (0-7)final
Zundert D1 Push D9 (1-2)final
Tilburg D8 Zwart-Wit D7 (0-3)final
Push D10 Gilze-Rijen D3 (0-0)final
WOENSDAG 10 MEI 2023
Shot D4 Walcheren D2-O (5-2)final
ZONDAG 14 MEI 2023
Push D9 Tilburg D8 (0-0)final
Prinsenbeek D2-O Push D10 (2-1)final
Zwart-Wit D7 Tilburg D9 (1-0)final
Walcheren D2-O Zundert D1 (5-1)scheduled
Gilze-Rijen D3 Rapide D2-O (1-2)final
Shot D5 Shot D4 (1-6)final
ZONDAG 21 MEI 2023
Rapide D2-O Prinsenbeek D2-O (1-6)final
Tilburg D8 Walcheren D2-O (4-0)scheduled
Tilburg D9 Push D9 (1-1)final
Shot D4 Zundert D1 (3-0)final
Push D10 Zwart-Wit D7 (0-1)final
Shot D5 Gilze-Rijen D3 (0-5)final
ZONDAG 4 JUNI 2023
Zundert D1 Tilburg D8 (1-3)final
Zwart-Wit D7 Rapide D2-O (3-3)final
Prinsenbeek D2-O Shot D5 (6-1)final
Walcheren D2-O Tilburg D9 (3-2)scheduled
Shot D4 Gilze-Rijen D3 (1-5)final
Push D9 Push D10 (0-1)final
ZONDAG 11 JUNI 2023
Shot D5 Zwart-Wit D7 (0-2)final
Rapide D2-O Push D9 (4-1)final
Tilburg D8 Shot D4 (0-4)final
Push D10 Walcheren D2-O (5-0)scheduled
Gilze-Rijen D3 Prinsenbeek D2-O (3-1)final
Tilburg D9 Zundert D1 (5-1)scheduled